Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Μαθήματα Ανθρωπιάς

Αφιερωμένο στις γιαγιάδες μου, την πεθερά μου και τη θεία Πόπη, που δυστυχώς "έφυγαν", χωρίς να μιλήσουν και να μοιραστούν...
Είναι η Τζένη στα 40 της ανασφάλιστη, που ακόμα περιμένει να βρει τι έχει γυρίζοντας στα Δημόσια νοσοκομεία, εδώ κι ένα χρόνο....
Είναι η Χαρά με Ιδιωτική ασφάλιση που μέσα σε 10 μέρες, πήρε τη διάγνωση.
έκανε την επέμβαση, ξεκίνησε τη θεραπεία της και προχωράει...
Είναι η κυρία με τα μαυρισμένα νύχια που συνάντησα στο ανσανσέρ παρέα με την αδερφή της, που πέντε μήνες μετά έμαθε κι εκείνη ότι νοσεί...
Είναι και η άλλη κυρία που κάνει τατού χένας, άλλο κάθε βδομάδα στο γυμνό της κεφάλι, γιατί έτσι της αρέσει...
Είναι η Λίλη που στεκόταν αξιοπρεπέστατα στα παιδικά πάρτυ που την κάλεσαν,
φορώντας το τσεμπεράκι της, κι ας την κοίταγαν όλοι....
Είναι η κοπέλα που εγχειρίστηκε στα 18 και πέθανε στα 25 γιατί ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί, ενώ ο γιατρός της, της είχε πει όχι...
Είναι κι η παραδουλεύτρα της Μαριάννας από την Αλβανία, που πήγε στο γιατρό μόλις άκουσε πως αυτό συμβαίνει κι αλλού, και στις καλύτερες οικογένειες...
Είναι η Ελπίδα που 10 χρόνια μετά αποφάσισε να κάνει την αποκατάσταση γιατί το ίδιο έκανε και το παιδί της...
Είναι και η Δανάη, που δε θέλει να το συζητήσει με κανέναν...
Είναι η Θεανώ, που θα μπορούσε άνετα να είναι φίλη μου.
Είναι η ψυχολόγος που δεν άντεξε να ζει με την αγωνία και έκανε επέμβαση για να πάψουν επιτέλους να την ταλανίζουν οι αμφιβολίες για τη ζωή της.
Είναι η νοσοκόμα 29 ετών που το παρακολουθεί.
Είναι και η γιατρός που παλεύει για όλες τις παραπάνω ζωές και για τη δική της -ξέρετε, το έπαθε κι εκείνη-και τώρα, δίνει τις καλύτερες συμβουλές, από πρώτο χέρι....
Είναι τόσες πολλές...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

Πανιερώτατοι Πατέρες,

Την στάσιν της έναντι των αιρετικών -και αιρετικοί είναι όλοι οι μη Ορθόδοξοι- η Εκκλησία του Χριστού έχει καθορίσει άπαξ διά παντός, διά των αγίων Πατέρων, δηλαδή διά της Θεανθρωπίνης Παραδόσεως, της μοναδικής και αναλλοιώτου.

Συμφώνως προς αυτήν την στάσιν εις τούς Ορθοδόξους είναι απηγορευμένη κάθε συμπροσευχή και κάθε λατρευτική επικοινωνία μετά αιρετικών. Διότι «τίς μετοχή δικαιοσύνη με ανομία; τίς δέ συμφώνησις Χριστώ προς Βελιάρ; ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου; (Β΄Κορινθ.ς΄14-15).

Ο 45ος κανών των Αγίων Αποστόλων ορίζει «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος...,αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον, αφοριζέσθω, εί δέ επέστρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι,καθαιρείσθω»

Αυτός ο Ιερός Κανών των Αγίων Αποστόλων δεν προσδιορίζει ποία ακριβώς προσευχή ή ακολουθία απαγορεύεται, αλλά απαγορεύει κάθε κοινήν μεθ΄αιρετικών προσευχήν, έστω και την κατ΄ιδίαν (συνευξάμενος). Εις δε τας οικουμενικάς κοινάς προσευχάς μήπως δεν γίνονται και αδρότερα και ευρύτερα τούτων;

Ο 32ος Κανών της εν Λαοδικεία Συνόδου ορίζει, «Ότι ου δεί αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν, αίτινες εισιν αλογίαι μάλλον ή ευλογίαι»...Μήπως όμως δεν συμβαίνει εις τας κοινάς οικουμενιστικάς συναντήσεις καί συμπροσευχάς νά ευλογούν αιρετικοί ρωμαιοκαθολικοί επίσκοποι και ιερείς, προτεστάνται πάστορες, ακόμη δε και γυναίκες;[!]

Αυτοί και όλοι οι άλλοι σχετικοί κανόνες των Αγίων Αποστόλων καί των Αγίων Πατέρων ίσχυον όχι μόνον κατά την παλαιάν εποχήν, αλλ΄εξακολουθούν νά είναι εν απολύτω ισχύι καί σήμερον, δι΄ολους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ισχύουν αναμφιβόλως καί δια την θέσιν μας έναντι των ρωμαιοκαθολικών καί προτεσταντών. Διότι ο μέν ρωμαιοκαθολικισμός είναι πολλαπλή αίρεσις, περί δε του προτεσταντισμού τί να είπωμεν; Καλλίτερον να μην ομιλώμεν. Ήδη ο Άγιος Σάββας εις την εποχήν του, επτάμισυ αιώνας πρίν, δεν ωνόμαζεν άραγε τόν ρωμαιοκαθολικισμόν λατινικήν αίρεσιν;
Και πόσα από τότε νέα δόγματα δέν επενόησενο πάπας και (αλαθήτως) εδογμάτισε!!! Δεν χωρεί αμφιβολία, ότι διά του δόγματος περί του αλαθήτου του πάπα, ο ρωμαιοκαθολικισμός κατέστη παναίρεσις.


Καί η πολύ επαινουμένη Β΄Βατικάνειος Σύνοδος ουδέν ήλλαξεν ούτε όσον αφορά εις την τερατώδη ταύτην αίρεσιν, αλλά τουναντίον, επεκύρωσεν αυτήν. Ένεκα τούτου, αν είμεθα Ορθόδοξοι και θέλωμεν να παραμείνωμεν, τότε οφείλομεν και ημείς να τηρήσωμεν την στάσιν του Αγίου Σάβα, του Αγίου Μάρκου Εφέσου, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης των Νεομαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι των ρωμαιοκαθολικών καί των προτεσταντών, εκ των οποίων ούτε οι μέν, ούτε οι δέ, πιστεύουν Ορθοδόξως εις τα δύο βασικά δόγματα του Χριστιανισμού, εις τήν Αγίαν Τριάδα και εις την Εκκλησίαν.


Σ.Μ.


Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή πίστις


Τό Πάσχα τοῦ 1549 μ.Χ. οἱ Ἀρμένιοι κατώρθωσαν νά δωροδοκήσουν τόν Τοῦρκον Διοικητήν, καί νά ἐκδώση ἀπαγορευτικήν διαταγήν πρός τόν Ἕλληνα-Ὀρθόδοξον Πατριάρχην Σωφρόνιον Δ΄, ὥστε νά μήν ἔχει πρόσβασιν ἐντός του Ναοῦ διά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός. Οἱ φρουροί ἔκλεισαν τήν Ἁγίαν Πόρτα καί ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος Δ΄ μέ τό ἱερατεῖον καί τούς πιστούς του παρέμειναν ἔξω προσευχόμενοι, ἀναμένοντες τήν ἔκβασιν τῶν γεγονότων. 

Πράγματι ἡ ἀπάντησις τοῦ Κυρίου μᾶς ἦταν ἄμεσος. Παρά τάς ἀπέλπιδας προσπαθείας τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου, τό Ἅγιον Φῶς δέν ἔλαμψε εἰς τό ἱερόν Κουβούκλιον ἤ εἰς ἄλλον σημεῖον ἐντός του Ναοῦ. Τό Ἅγιον Φῶς ἐξῆλθε διαπερνόν τήν Κολόναν, ἡ ὁποία μέχρι σήμερον φαίνεται σχισμένη καί μαυρισμένη, καί πρός μεγάλην κατάπληξιν ἤναψαν τά κεριά, τά ὁποῖα ἐκρατοῦσε εἰς τάς χείρας τοῦ ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης. 
Εἰς τήν συνέχειαν ὁ Πατριάρχης ἔδωσε τό Ἅγιον Φῶς εἰς τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι εὐρίσκοντο εἰς τήν αὐλήν, ἐνῶ ὁ Ἀρμένιος ἔφυγε ντροπιασμένος. 

Τό ἀξιοθαύμαστον γεγονός ἐμαρτύρησε ὁ Ἐμίρης Τοῦνομ, ὁ ὁποῖος ἐκείνην τήν στιγμήν ἦτο φρουρός εἰς τήν Ἁγίαν Πόρτα. Αὐτό ἔγινε αἰτία νά….
πιστέψη καί νά γίνη Χριστιανός. Οἱ Τοῦρκοι τόν σκότωσαν διά νά μήν μαθευθῆ τό γεγονός. Συμφώνως πρός ἄλλην ἐκδοχήν, ὅταν ἀντελήφθη τό θαῦμα ἀνεφώνησε πρός τούς συγκεντρωμένους: «Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή πίστις». Οἱ Τοῦρκοι διά τήν ἀλλαξοπιστίαν τοῦ τόν ἔκαψαν ζωντανόν. Τά ὀστᾶ τοῦ σήμερον φυλάσσονται εἰς τό Μοναστήριον τῆς Μεγάλης Παναγιᾶς. Ὅταν ὁ Σουλτάνος ἐπληροφορήθη τό θαῦμα, ἐξέδωσε φιρμάνιον καί ἀνεγνώρισε τό ἀποκλειστικόν δικαίωμα διά τήν λῆψιν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τόν Ἑλληνορθόδοξον Πατριάρχην.


Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος


Σκέφτηκα πολύ μέχρι να πάρω την απόφαση και να γράψω για αυτό τον μεγάλο Άγιο. Αυτόν τον μέγιστο προφήτη, όπως Είπε και ο Ίδιος ο Σωτήρας μας για τον Άγιο Ιωάννη με τούτα τα λόγια:
«Τι εξήλθατε εις την έρημον θεάσασθαι; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον; αλλά τι εξήλθατε ιδείν; άνθρωπον εν μαλακοίς ημφιεσμένον; ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν τοίς οίκοις των βασιλέων εισίν. αλλὰ τι εξήλθατε ιδείν; προφήτην; ναι, λέγω υμίν, και περισσότερον προφήτου. ούτος έστιν περὶ ου γέγραπται, Ιδοὺ εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. αμὴν λέγω υμίν, ούκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου τού βαπτιστού
Δηλαδή:
Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο; Kαλάμι που σαλεύει στον άνεμο; Αλλά τι βγήκατε τότε να δείτε; άνθρωπο ντυμένο με ρούχα πολυτελή; Εκείνοι που φορούν πολυτελή ρούχα, στα παλάτια των βασιλιάδων βρίσκονται. Αλλά τότε; τι βγήκατε να δείτε; Προφήτη; Σας λέω, Ναι! Είναι μάλιστα περισσότερο κι από προφήτης. Γιατί αυτός είναι εκείνος για τον οποίο γράφτηκε: Δες! Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από εσένα. Και αυτός θα προετοιμάσει τον δρόμο που θα διαβείς. Σας βεβαιώνω ότι καμιά γυναίκα δεν κυοφόρησε ποιο σπουδαίο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Δικαίως λοιπόν μπαίνει δίπλα στον Σωτήρα μας σε όλες τις Εκκλησιές. Φοβήθηκα που πήρα την απόφαση να γράψω, γιατί με τέτοια πρόσωπα της Εκκλησίας μας πρέπει να είσαι ακριβής! Δεν αρκεί να τον παινέψεις τον Άγιο. Ο Άγιος Ιωάννης και Τίμιος πρόδρομος δεν χαμπάριαζε από αλεπουδοευγένειες και κολακείες ούτε όταν ζούσε. Ήταν σκληροτράχηλος, μεγαλωμένος στην έρημο και ολοένα έλεγε «Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών» δηλαδή: Μετανιώστε για τις αμαρτίες σας πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών. Φώναζε δε, όσο δυνατά μπορούσε για να τον ακούσουν όλοι οι άνθρωποι.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Βασίλειος Β΄, ο Βουλγαροκτόνος. Πιστός εν Χριστώ αυτοκράτωρ Ρωμιών


Όταν είναι να γράψεις κάποια πράγματα για ανθρώπους τόσο ικανούς όσο ο συγκεκριμένος βασιλέας είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να χαρακτηρίσεις τόσο σπουδαίους ανθρώπους. Τέτοιους στρατηλάτες με τόση αξία και εύρος δικαιοσύνης.
Με ταπείνωση προσεύχονταν και ζητούσε την επιτυχία των αγώνων του από Τη Θεοτόκο. Τα πολεμικά του σχέδια τα έβαζε κάτω από την Αγία Τράπεζα για να είναι νικηφόρα και με λιγότερους νεκρούς. Εξομολογούνταν συχνά, νήστευε και με χαρά μικρού παιδιού κοινωνούσε Σώμα και Αίμα Κυρίου. Όμως ήταν μεγαθήριο και σκληρός τιμωρός στους οχτρούς που επιβουλεύονταν έστω και μια σπιθαμή από τα εδάφη που διοικούσε. Πριν ξεκινήσει για οποιαδήποτε εκστρατεία, μάζευε τους κατεπάνω του φουσάτου του (στρατηγούς του στρατού του) και εκτός των πολεμικών σχεδίων που αναλύανε για το που θα βάλουν τις λεγεώνες τους και που το καβαλαρίκο (ιππικό), τους συμβούλευε να μην φέρονται σκληρά στους αιχμαλώτους. Δεν θέλουμε να τους υποδουλώσουμε έλεγε. Θέλουμε να τους μάθουμε την αλήθεια να τους κατηχήσουμε στο Χριστό για να γίνουν ελεύθεροι και αυτοί σαν εμάς. Τους Βούλγαρους δεν τους σεβόταν καθόλου γιατί ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι γιαλατζή (ψεύτικοι). Δεν μπορεί να είσαι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος και να καταστρέφεις Εκκλησιές. Να καταστρέφεις ιερά βιβλία, να κλέβεις τα χρυσά δισκοπότηρα και τις χρυσές ή ασημένιες θήκες των Ευαγγελίων. Να φονεύεις κληρικούς μοναχούς και καλόγριες. Να σκοτώνεις βρέφη και γυναικόπαιδα. Να βιάζεις μέχρι θανάτου αμόλυντες κοπέλες που δεν γνώρισαν ποτές αντρικό χάδι και να σκοτώνεις βίαια άμαχο πληθυσμό. Τι σόι Ορθοδοξία είναι τούτη. Εκτός από τους Βούλγαρους ο Βασίλειος πολέμησε και νίκησε τους Άραβες στη Συρία, τους Λογγοβάρδους στην Ιταλία, τους Αρμένιους στην Κιλικία και τους Νορμανδούς στη Σικελία.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Η κατάρευση της αυτοκρατορίας. Το βυζαντινό μάθημα


Δεν περιμένουμε τους Ρώσους, αυτοί περιμένουν εμάς!!!
Διαθέσετε λίγο χρόνο να δείτε ποιοι είμαστε και γιατί όλοι μας πολεμούν!!!!
Δείτε και τις συνέχειες:

http://www.youtube.com/watch?v=X3zhsQj7qhs

http://www.youtube.com/watch?v=neS5mp2eCtc , κοκ.